053-8245747

תקנון שימוש באתר האינטרנט "דיסקברי פלייטס Discovery flights"

 1. אתר האינטרנט "דיסקברי פלייטס" להלן:"האתר" – משמש כאתר אינפורמטיבי וכן כאתר סחר אלקטרוני לרכישת שירותים בתחום התעופה באמצעות האינטרנט.
 2. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים בתקנון שלהלן. תקנון זה מהווה הסכם בין דיסקברי פלייטס לבין המשתמש. המשתמש מתבקש לקרוא תקנון זה בקפידה שכן זכויותיו וחובותיו נקבעים על פיו.
 1. אישור המשתמש בשולי התקנון (על ידי הקלדה על "אני מסכים לאמור בתקנון") מהווה הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת מצדו של המשתמש לכל האמור בתקנון ולכך שלא יהיו לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין כנגד דיסקברי פלייטס ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מטעמם, אלא על פי המפורט בתקנון.
 1.  לדיסקברי פלייטס שמורה הזכות לשנות בכל עת את האמור בתקנון זה וכל שינוי כאמור יהיה תקף ממועד הכללת השינוי באתר. התקנון מחייב לגבי כל הזמנה הוא התקנון המופיע באתר בעת ביצוע ההזמנה.
 2. האמור בלשון זכר בתקנון – אף לשון נקבה במשמע וכן להיפך.
 3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות באמצעות האתר ו/או באמצעות המוקד הטלפוני במספר 050-6790144 או בכל מספר טלפון אחר המוביל אליו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון ולפיכך, יש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
 1. לא ניתן לבצע רכישה באתר ו/או דרך המוקד הטלפוני אלא אם מלאו למשלם לפחות 18 שנים. 
 2. אם אינך מסכים לתנאי מתקנון ו/או הסכם ההזמנה המפורט בו, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. גלישה באתר ו/או ביצוע רכישות על ידך, משמען הסכמתך לאמור בתקנון זה.

צילום

 1. החברה מצלמת את הלקוחות צילום חובבני בטלפון הנייד והסרט ניתן כמתנה.
 2. לעיתים עקב תנאים אשר אינם אידיאליים הצילום לא עולה יפה.
 3. החברה לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לאיכות הצילומים. בעלות ושמירה על זכויות
 1. האתר, הסימנים המסחריים הכלולים בו וכל מודל אחר הקשור בו הינם קניינה הפרטי בלעדי של דיסקברי פלייטס או במידה ומפורסמים בו גופים מסחריים אחרים, של אותם גופים. המשתמש באתר זה אינו מורשה להכניס שינויים בפרטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים ו/או כל דבר אחר שבאתר וכן אינו רשאי להעתיק, להפיץ, לשדר, לשכפל, לפרסם, למכור ו/או לעשות שימוש כלשהו, בדרך ישירה ו/או עקיפה, במידע ו/או בכל דבר אחר הקיים באתר, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי דיסקברי פלייטס.
 1. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהאתר וכל המידע המצוי בו, צורתו ועיצובו הינם קניינה הבלעדי של דיסקברי פלייטס או במידה שפורסמו מפרסמים אחרים, קניינם של מפרסמים אלו.

ביטול ושינוי עסקה

 1. ביטול עיסקאות יעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א ) 1981 (. ביטול ושינוי עסקה )להלן:"חוק הגנת הצרכן"(. בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן (ללא יוצא מן הכלל) יחולו דמי ביטול מופחתים בשיעור 5% ממחיר העיסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם:
 1. ההזמנה בוצעה באמצעות הטלפון או אינטרנט באופן ישיר על ידי הצרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן ( "צרכן" – מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי).
 1. ההזמנה בוצעה שבעה ימים או יותר (שאינם ימי מנוחה) ממועד היציאה.
 2. הצרכן ביטל בכתב את ההזמנה בתוך 5 ימים מיום ביצוע ההזמנה.
 3. הביטול נעשה לפחות 3 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד היציאה.
 4. הצרכן יחוייב ב 13% דמי ביטול לאחר ההזמנה. במידה ולא ביטל 24 שעות עד מועד הטיסה בפועל יחוייב ב 50% משווי הרכישה.
 1. ביטול בכתב יש לשלוח למייל sales@discovery-flights.com , חובה לציין מספר טלפון להתקשרות חוזרת על ידי נציגינו.
 1. כל מקרה של ביטול/שינוי ההזמנה יתבצע בהודעה בכתב בלבד ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן. תאריך הביטול/שינוי הקובע יהיה תאריך קבלת המייל במשרדי דיסקברי פלייטס.
  במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום מנוחה, ייחשב יום הביטול/שינוי כיום הראשון שלאחר יום המנוחה. הביטול ייכנס לתוקפו רק אם קיבל הנוסע אישור ביטול מנציג דיסקברי פלייטס.

 1. הטסת נשים בהריון
 1. לא תוטס נוסעת בהריון, אלא אם היא חתמה, בשני העתקים על הצהרה כי היא בריאה, רשאית לטוס ולוקחת על עצמה כל אחריות שהיא למצבה הבריאותי.
 2. טופס הצהרה של נוסעת בהריון – ראה מסמך בהמשך.
 3. טופס ההצהרה ימולא ויוחתם על ידי הנוסעת ב-2 העתקים – המקור יישמר בחברה והעתקו יימסר לנוסעת.

הצהרה של נוסעת בהריון

אני הח"מ ________________ ת.ז._____________

מכתובת:_________________________________

מצהירה ומאשרת בזה כי:

 1. אני מסכימה לשחרר את "דיסקברי פלייטס" מכל אחריות במקרה של מוות, פציעה, חבלה גופנית או הרעה במצבי הבריאותי כתוצאה ממצב היותי בהריון תוך ועקב הובלתי במטוסי החברה.
 2. אני מתחייבת לשפות את "דיסקברי פלייטס" ו/או מי מטעמה באם תוגש תביעה על ידי צד ג' בכל הקשור בהתחייבותיי המפורטות בסעיף 15 רבתי לעיל.

תאריך:____________

חתימה:____________

שמירה על פרטיות וסודיות

 1. דיסקברי פלייטס מכבדת את פרטיות הלקוח ונוקטת באמצעים המקובלים על מנת לשמור עליה, ככל האפשר. לעיון במדיניות הפרטיות העדכנית של האתר ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות.

תנאים נוספים

 1. אין בהצגת המוצרים ו/או השירותים באתר, משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם.תמונות המוצרים ו/או השירותים באתר הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים ו/או השירותים הנמכרים בפועל.
 1. נפלה טעות קולמוס בתיאור ו/או מחיר המוצר ו/או השירות המוצגים באתר, לא יחייב הדבר את דיסקברי פלייטס, אך דיסקברי פלייטס תהא רשאית לבטל את העיסקה.
 1. דיסקברי פלייטס לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
 1. דיסקברי פלייטס אינה מתחייבת כי הקישורית (LINK) בכל קישורית תוביל לאתר אינטרנט פעיל.
 1. דיסקברי פלייטס ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים ולא יישאו בנזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא.
 2. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב,הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של דיסקברי פלייטס ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן דיסקברי פלייטס נתנה את הסכמתה לכך , בכתב ומראש.
 3. דיסקברי פלייטס תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
 1. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר
 2. במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/שירותים המוצעים למכירה.
 3. אם יתגלה כי אירעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין.
 4. במקרה של כח עליון (לרבות מזג אוויר), אילוצי תעבורה אווירית כגון פעילות מבצעית או אימון של חיל האוויר, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.
 5. אם יתברר לדיסקברי פלייטס ו/או מי מטעמה כי הרוכש עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות אותו קנה לצד ג' ו/או לסחור בו.
 6. במידה והלקוח לא אישר את טיסתו 48 שעות לפני המועד המתוכנן.
   

שונות

 1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם.


לחוקי מדינת ישראל.

 1. בכל מקרה של סכסוך משפטי תהיה לבתי המשפט בישראל, סמכות מקומית ייחודית.

   

לדון בתביעה.

 1. מוסכם וברור כי כל מחלוקת תתנהל בבית המשפט בעיר הרצליה.
 2. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 14/08/2023 וניתן לשינוי בכל עת על ידי דיסקברי פלייטס ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 1.  כתובת החברה : אשר ברש 10 דירה 5 הרצליה, מיקוד : 4636605
Open chat
היי,
אנחנו זמינים גם בוואטסאפ לכל שאלה או בקשה! כיצד נוכל לסייע לך?